Stanovy
Domů Stanovy Tréninky Kontakty


Stanovy
Tréninky
Kontakty

I. Z á k l a d n í  u s t a n o v e n í

1. Bruslařský klub Frýdek – Místek (dále jen BK) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport (zejména krasobruslení), osvětovou a hospodářskou činnost.

2. Sídlem BK je Frýdek – Místek, Na Příkopě 3162.
 

II. P o s l á n í  a  c í l e

3. Základním posláním BK je:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností

d) provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v BK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

f) hájit zájmy členů bruslařského klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi (např. Českým krasobruslařským svazem, Moravskoslezským krajským sdružením Českého svazu tělesné výchovy) i jednotlivci

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě i okrese, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.
 

III. O r g á n y B K

4. Nejvyšším orgánem BK je valná hromada složená ze všech členů BK starších 15-ti let (tento věk musí být dosažen nejpozději v den konání valné hromady). Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů BK, popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

5. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o založení BK a zániku BK, v případě zániku o majetkovém vypořádání

b) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice BK

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov BK

d) volí výkonný výbor a revizora

e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku BK, schvaluje rozpočet BK

f) stanoví hlavní směry činnosti BK pro příští období

g) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy BK.

6. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech členů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

7. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů BK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

8. Výkonný výbor má 3 členy, a to:

a) předsedu, vykonávajícího zároveň funkci hospodáře
b) jednatele, vykonávajícího zároveň funkci pokladníka
c) metodika a vedoucího trenéra.

9. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost BK
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, sportovního svazu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku BK

e) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města a okresu, s ekonomickými subjekty, jinými organizacemi a fyzickými osobami

f) k zabezpečení činnosti BK uzavírá smlouvy s fyzickými či právnickými osobami.

10. Výkonný výbor svolává předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní čtvrtletí. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

11. Kontrolním orgánem je revizor, který provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Kontrolní činnost určuje statut revizora, který schvaluje valná hromada.
 

IV. S p o l e č n é   z á s a d y   č l e n s t v í

12. Členem BK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním BK. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

13. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

14. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.
 


V. P r á v a  a  p o v i n n o s t i   č l e n ů

15. Základní práva řádných členů BK jsou:

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci BK, a to za podmínek Stanov BK a v případě účasti v soutěžích Českého krasobruslařského svazu, též podmínek jeho soutěžního řádu, pokud byl v BK závazně přijat

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku

d) účastnit se jednání orgánů BK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování

e) volit a být volen od 18–ti let věku do všech volených orgánů BK.

16. Základní povinnosti řádného člena jsou:

a) dodržovat Stanovy BK a základní etické a mravní normy sportovce

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů BK

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží BK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno

d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v BK, pokud o tom příslušný orgán BK podle stanov rozhodl

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

17. Řádné členství zaniká:

a) vystoupením člena

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím

d) úmrtím člena či zánikem BK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

 

VI. M a j e t e k   B K   a   h o s p o d a ř e n í

18. Zdrojem majetku BK jsou zejména:

- příspěvky členů BK
- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti
- příspěvky a dotace od sportovního svazu
- státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob
- majetek převedený do vlastnictví BK členem BK.

19. Majetek BK je ve vlastnictví BK jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

20. Kromě majetku, ke kterému má BK vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

21. Hospodaření s majetkem BK upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku BK a ostatního majetku.

22. Vlastní hospodářská činnost BK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup BK při jeho případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům BK.
 

VII. P r á v n í    s u b j e k t i v i t a

23. BK je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb., ve znění platných předpisů).

24. Jménem BK vystupuje předseda nebo jednatel BK. Jednat a činit právní úkony mohou předseda nebo jednatel samostatně v souladu se Stanovami BK, usneseními valné hromady a rozhodnutími výkonného výboru. Pokud právní řád ukládá pro platnost právního úkonu písemnou formu, musí být právní úkon uskutečněn buď předsedou nebo jednatelem BK.Schváleno na ustavující valné hromadě, konané ve Frýdku – Místku dne 6. května 2002.